Muzeum města Prahy

Měšťanská domácnost

Měšťanská domácnost 1550–1650

Z původně bohatého fondu měšťanského mobiliáře předbělohorské Prahy se zachovala jen velmi malá část předmětů, které unikly vlnám drancování v průběhu třicetileté války. Jsou mezi nimi působivé výtvory cínařského či kovářského řemesla, soubory náročného stolního skla i keramiky, precizní klenotnicko-zlatnické artefakty i efektní doklady renesančního kamnářství. Nejen tato díla místních i mimopražských řemeslníků, ale druhotně též archivní zprávy a nečetné pohledy do privátních městských příbytků dosvědčují vysoký uměleckořemeslný standard užitkových předmětů i výjimečných luxusních prací, jimiž se pražští měšťané obklopovali ve snaze držet v oblasti reprezentace a komfortu krok s domácí aristokracií. Mobiliář domácností, jeho materiál, početní bohatost a formální zpracování demonstrovaly společenské postavení majitele, jeho zámožnost, konfesní příslušnost, ale také životní styl a estetické cítění.

Kachle

Nádobí / berounská keramika

Nádobí / habánská fajáns

Nádobí / kamenina, hrnčina

Nádobí / sklo

Nádobí / cín a kovy

Drahé kovy a luxusnější předměty

Předbělohorský pozůstalostní inventář majetku staroměstského měšťana a kupce Jana Kropáče z Krymlova, 23. 4. 1613, AMP, Sbírka rukopisů, rkp. 1174, kniha inventářů Starého města pražského, 1596–1622, f. 453v–461v.
Na základě dobových pozůstalostních inventářů si dnes můžeme udělat představu o podobě měšťanských domácností, zvláště pokud byl soupis výbavy vyhotoven po jednotlivých místnostech.

Zobrazit celý dokument ›