Muzeum města Prahy

Rodina Dvorských z Gryfí Hory

V roce 1590 vydal pražský tiskař a historik Daniel Adam z Veleslavína druhou edici svého Historického kalendáře, do kterého byly už při vydání vevázány prázdné listy, na nichž mohl čtenář tištěné kalendárium doplnit vlastními zápisy. Jeden z takto využitých exemplářů po sobě zanechala pražská, původně zřejmě utrakvistická měšťanská rodina Dvorských z Gryfí Hory. Zápisy do kalendáře vkládali od roku 1612 do roku 1682 nejprve staroměstský měšťan a šmejdíř Jan Pavel Dvorský, první majitel knihy, a po jeho smrti v roce 1653 jeho vnuk Jan Kornelius Dvorský. Písemné záznamy obou zachycují nejen jejich rodinný život, ale také události, které významně zasáhly do jejich života v městech pražských. Významné místo mezi nimi zaujímaly zážitky z doby stavovského povstání i následujícího období spojeného nejen s rekatolizací země, ale i s důsledky konfliktu třicetileté války.

(AMP, Sbírka starých tisků, sign. 2 F 162, Daniel Adam z Veleslavína, Kalendář historický, Praha: Daniel Adam z Veleslavína, 1590)