Muzeum města Prahy

Pozůstalostní inventář Šimona Kutnaura

Pozůstalostní inventář Šimona Kutnaura, 11. 6. 1682 (AMP, Sbírka rukopisů, rkp. 1196, kniha inventářů Nového Města pražského, 1659–1718, f. 224r–228v). Soupis výbavy Kutnaurovy domácnosti ukazuje spíše na průměrný rozsah majetku. Jeho součástí byla i truhla s knihami obsahující mimo jiné českobratrskou konfesi, v době pobělohorské zakázaný tisk.